a
Sorry, no posts matched your criteria.

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS

ARIADNA PADILLA LÓPEZ  (d’ara endavant el “EL TEU TURISME”) amb NIF 40356420e i amb domicili a aquests efectes al carrer Riu Freser, número 30, esc. B, 2-1, Girona, 17003 Catalunya, Espanya, és la titular del lloc web www.elteuturisme.cat (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LO 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

 

PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT

EL TEU TURISME informa que en el tractament de les teves dades personals aplicarà els principis següents que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de protecció de dades personals:

– Principi de licitud, lleialtat i transparència: Aquest principi implica que sempre requerirà el teu consentiment pel tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarà prèviament amb absoluta transparència.

– Principi de minimització de dades: només sol·licitarà dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les necessita.

– Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informarà del termini de conservació corresponent

– Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Es prenen totes les precaucions possibles per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

 

DADES SOL·LICITATES I FINALITAT DE TRACTAMENT

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti EL TEU TURISME exonerant EL TEU TURISME de qualsevol responsabilitat al respecte.

EL TEU TURISME informa que les dades que l’Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporades als seus sistemes d’informació amb la finalitat següent:

1. En cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic);

2. En el cas de subscripció, per remetre butlletins (newsletters) , així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc Web (nom, cognoms i correu electrònic);

3. En el cas de comentaris al bloc, per gestionar i publicar aquests comentaris, de forma pública, al portal web (nom i correu electrònic);

4. En el cas de testimonis, per gestionar i publicar aquests testimonis, de manera pública, al portal web (nom i correu electrònic);

L’Usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.

Mitjançant la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a EL TEU TURISME, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat, perquè procedissin al tractament de les dades facilitats en pro de les finalitats esmentades. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de EL TEU TURISME.

 

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

EL TEU TURISME informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, hosting, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui els hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries a l’abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Com a encarregats de tractament, EL TEU TURISME té contractats els següents proveïdors de serveis, que s’han compromès al compliment de les disposicions normatives d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la contractació:

5. Dinahosting SL. r/ Salvadas 41, baixo. 15705 Santiago de Compostela.

6. Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp) amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, proporciona els serveis per a campanyes de màrqueting. Política de privadesa i altres aspectes legals de la dita companyia en el següent enllaç:  https://mailchimp.com/legal/privacy/

7. Google LLC, amb domicili el 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació al núvol i de correu electrònic. Política de privadesa i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç:  https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Google participa i ha certificat el seu compliment amb el marc de l’acord entre els EUA i la Unió Europea anomenat Privacy Shield, i s’ha compromès a sotmetre tota la informació personal rebuda de països membres de la Unió Europea als principis derivats del Privacy Shield. Adhesió de Google al Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

EL TEU TURISME garanteix en tot cas a l’Usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça postal indicada a l’encapçalament i/o enviant un correu electrònic a elteuturisme@gmail.com, indicant a l’assumpte: Drets ARCO, i adjuntant fotocòpia del seu DNI. Alhora, l’Usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al carrer Jorge Juan, 6, 28001 -Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ .

 

DURADA DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades per l’Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i/o durant el termini pel qual puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les dades. EL TEU TURISME es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

L’Usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privadesa, pot posar-se en contacte amb EL TEU TURISME a l’adreça de correu electrònic: elteuturisme@gmail.com