a
Sorry, no posts matched your criteria.

AVÍS LEGAL

 

1. DADES IDENTIFICATIVES 

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:  ARIADNA PADILLA LÓPEZ  (d’ara endavant el “EL TEU TURISME”) amb DNI 40356420E , i amb domicili a aquests efectes al c/ Riu Freser 30, esc. B, 2-1 1, 17003, Girona, Catalunya, Espanya, és la titular del lloc web www.elteuturisme.cat (d’ara endavant, “el portal o lloc web”), i l’adreça de correu electrònic de contacte és: elteuturisme@gmail.com.

 

2. USUARIS 

La utilització del present portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui hi accedeix, d’ara endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en aquesta direcció. EL TEU TURISME es reserva el dret a retirar l’accés a aquesta pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que disposen aquestes condicions d’ús. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament aquestes condicions. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que si s’escau resultin de compliment obligat.

 

3. ÚS DEL PORTAL

www.elteuturisme.com, proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a EL TEU TURISME. L´Usuari assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo manipular els missatges. EL TEU TURISME es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a la seva judici, no resultaran adequats per a la publicació.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

EL TEU TURISME compleix les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LO 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, normativa relativa a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat.


5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web, incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, sigui quin sigui el format, són propietat de EL TEU TURISME, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el consentiment previ de EL TEU TURISME. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de EL TEU TURISME.


6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EL TEU TURISME no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb finalitat informativa i divulgativa. EL TEU TURISME s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o l’aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.


7. COOKIES

Els continguts del lloc web, incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, sigui quin sigui el format, són propietat de EL TEU TURISME, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el consentiment previ de EL TEU TURISME. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de EL TEU TURISME.


8. XARXES SOCIALS

EL TEU TURISME pot ser present a xarxes socials. El tractament de les dades que l’Usuari inclogui, es regirà pel present document, així com les condicions d’ús i polítiques de privadesa de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’Usuari.


9. MODIFICACIONS

EL TEU TURISME es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al portal, sense necessitat de previ avís.


10. ENLLAÇOS

En cap cas EL TEU TURISME assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest lloc web.


11. DRET D’EXCLUSIÓ

EL TEU TURISME es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin aquest Avís Legal.


12. GENERALITATS

EL TEU TURISME perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


13. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

EL TEU TURISME podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.


14. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ARIADNA PADILLA LÓPEZ, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment de la normativa vigent, EL TEU TURISME  informa que les seves dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els perceptius anomenats amb anterioritat.

Els informem que el tractament de dades està legitimat pel seu consentiment.

EL TEU TURISME  informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que EL TEU TURISME, es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin  o es rectifiquin sense més dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més a dalt o al correu electrònic elteuturisme@gmail.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.


15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EL TEU TURISME i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.